Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP A UŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY www.multiclub.cz

obchodní společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., IČ: 247 15 298, se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281

  1. VÝKLAD POJMŮ

Webová stránka www.multiclub.cz: znamená informační webový server provozovaný obchodní společnosti MultiSport Benefit, s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), na němž Partneři nabízejí seznam jimi poskytovaných produktů a/nebo služeb a výši slev pro Uživatele karty MultiSport.

Provozovatel: znamená společnost MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČO: 24715298.

Partner: znamená společnost poskytující služby a/nebo výrobky na území České republiky.

Uživatel Karty: znamená fyzickou osobu, která má v držení Kartu MultiSport.

Karta MULTISPORT: znamená kartu vydanou Provozovatelem opravňující Uživatele Karty k čerpání produktů a služeb v rámci Partnerské sítě MultiSport a Programu MultiClub (dále jen „Karta“).

Partnerská síť MultiSport: znamená souhrn produktů a služeb poskytovaných třetími stranami, které Provozovatel umožňuje Uživatelům Karty čerpat po dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Klientem. Aktuální seznam produktů a služeb zahrnutých v Partnerské sítí MultiSport je uveřejněný na internetové stránce www.multisport.cz.

Program MultiClub: znamená program vytvořený Provozovatelem pro Uživatele Karty, kteří se přes webovou stránku www.multiclub.cz přihlásí a na základě registrace jím bude zpřístupněn seznam Partnerů Provozovatele, kteří jsou do Programu MultiClub zapojeni a po kliknutí na konkrétního Partnera seznam jim poskytovaných produktů a/nebo služeb a výši slev pro Uživatele Karty.

Klient: znamená smluvní stranu, s níž Provozovatel uzavřel Smlouvu o poskytování služeb, na jejímž základě je realizována účast Klienta a Uživatelů Karty v Partnerské síti MultiSport.

Podmínky znamenají tyto podmínky pro přístup a užití webové stránky www.multiclub.cz.

  1. PŘÍSTUP A UŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY www.multiclub.cz

II.1 Provozovatel prostřednictvím webové stránky www.multiclub.cz (dále jen „webová stránka“) zpřístupní Uživatelům Karty seznam poskytovaných produktů a/nebo služeb Partnerů a nabídky pro Uživatele Karet.

II.2 Uživatel Karty, který má o Program MultiClub zájem, vyplní na webové stránce formulář /jméno a příjmení, emailovou adresu a číslo čárového kódu Karty/. Před odesláním registračního formuláře Uživatel Karty potvrdí seznámení se s podmínkami pro přístup a užití webové stránky. Po ověření platnosti Karty Uživatele Provozovatelem, je Uživateli Karty zpřístupněna klubová část webové stránky.

II.3 Přístup na webovou stránku, jakož i její používání jsou pro Uživatelé Karty bezplatné s výjimkou nákladů na internetové připojení atd.

II.4. Využívání produktů a/nebo služeb poskytovaných Partnerem probíhá Uživatelem karty:

  • přímo v zařízení Partnera, popřípadě na jiném místě po dohodě s Partnerem. Uživateli Karty je sleva Partnera poskytnuta po předložení platné Karty a/nebo
  • v případě, že Partner provozuje e-shop, je Uživateli karta sleva Partnera poskytnuta uvedením slevového kódu.

II.5. Provozovatel není účastníkem vztahu mezi Partnerem a Uživatelem Karty. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za pravdivost a úplnost informací zveřejňovaných Partnery na webové stránce / jedná se především o výši proklamované slevy/.

II.6. Provozovatel není účastníkem vztahu mezi Partnerem a Uživatelem Karty. Provozovatel tudíž nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou Partnerem a/nebo za vady produktů / služeb nabízených Partnerem.

II.7 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky či je doplňovat. O každé změně či doplnění bude Provozovatel Uživatele karty vhodným způsobem informovat, tak aby měli možnost se s aktuálním zněním Podmínek bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webové stránce.

II.8 Provozovatel je oprávněn měnit vzhled, formu a také uspořádání webové stránky bez omezení a předchozího oznámení Uživatelům karty.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

III. 1 Uživatel karty bere na vědomí, že před odesláním registrace do MultiClubu bude Provozovatelem vyzván k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a číslo čárového kódu Karty /osobní údaje/.

III. 2 Uživatel karty souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Uživatel karty tímto uděluje souhlas se zařazením jeho údajů do marketingové databáze Provozovatele. Tyto údaje je Provozovatel oprávněn použít k vytvoření a předání nabídky služeb Provozovatele i služeb Partnerů uvedených webové stránce na www.multiclub.cz.

III.3. Uživatel karty prohlašuje, že ním poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl je zcela svobodně, vědomě a dobrovolně.

III.4 Osobní údaje Uživatele karty budou zpracovávány po dobu určitou, a to po celou dobu jeho členství v Programu MultiClub. Jakékoli další případné zpracování po ukončení členství v Programu MultiClub bude prováděno pouze pro účely plnění právních povinností Provozovatele vyžadovaných platnou a účinnou právní úpravou nebo bude-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele, a to vždy v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů.

III.5. Uživatel karty potvrzuje, že byl Provozovatelem poučen o tom, že udělený souhlas je možné kdykoli odvolat, a to písemným oznámení na adresu Provozovatele anebo emailem na multiclub@multisport.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů Uživatele karty předcházející takovému zpracování.

III.6 Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů Uživatelů karty Provozovatele jsou uvedeny na https://multisport.cz/ochrana-informaci/.

III. 7 Provozovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Uživatele karty, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

  1. AUTORSKÁ PRÁVA

IV.1 Vlastníkem webové stránky je Provozovatel.

IV.2. Obsah webové stránky je chráněn autorským právem. Bez předchozího souhlasu Provozovatele nemůže být pozměňován, kopírován, ani šířen, a to samostatně, ani jako součást jiných materiálů.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V.1 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2018.

V.2 Veškeré právní vztahy, které vznikly na základě nebo v souvislosti s webovou stránkou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákonníkem.

V.3 Pokud by některé z ustanovení těchto Podmínek bylo později shledáno neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Provozovatel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu neplatné ustanovení nahradit ustanovením platným, s obsahem obdobným a vyhovujícím účelu Podmínek.

V.4. Veškeré informace týkající se Programu MultiClub lze získat na telefonním čísle infolinky 220 188 700. Provozní doba infolinky je Po-Pá 8:00 – 17:00.