Zpět

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

udělený dle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

Tímto, jako zájemce o užívání Programu MultiClub uděluji společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Lomnického 1705/9, PSČ 14000, IČO 24715298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 168281 (dále jen „Společnost“) svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a číslo čárového kódu karty MultiSport (dále jen „Osobní údaje“).

Beru na vědomí a souhlasím, že Osobní údaje budou Společností zpracovávány za účelem registrace do Programu MultiClub a následného využívání služeb Programu MultiClub (dále jen „Zpracování osobních údajů“).

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů), práva kdykoli písemně tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@multisport.cz anebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Společnosti, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému zpracování. Dále jsem si vědom/a toho, že mám právo na vysvětlení Společnosti týkající se zpracování mých osobních údajů, pokud zjistím nebo se domnívám, že Společnost provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování) a právo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav a zajistila nápravu (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předchozí věty není dotčeno mé právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

Jsem srozuměn/a s tím, že mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě, dobrovolně.

Tento souhlas uděluji na dobu určitou, a to po celou dobu mého členství v Programu MultiClub. Jakékoli další případné zpracování po ukončení členství v Programu MultiClub bude prováděno pouze pro účely plnění právních povinností Společnosti vyžadovaných platnou a účinnou právní úpravou nebo bude-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, a to vždy v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů.