Zpět

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

udělený dle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů*

Tímto, jako zájemce o Programu MultiClub, udělují společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Lomnického 1705/9, PSČ 14000, IČO 24715298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 168281 (dále jen „Společnost“ nebo „Správce“) svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a číslo čárového kódu karty MultiSport (dále jen „Osobní údaje“).

Beru na vědomí a souhlasím, že Osobní údaje budou Společností zpracovávány pro marketingové účely, a to konkrétně: (i) k činnostem přímého marketingu (formou elektronické pošty či jinými způsoby elektronické komunikace apod.), (ii) k vytvoření a předání nabídky služeb či produktů Společnosti i nabídek třetích stran uvedených v seznamu na www.multiclub.cz. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné (dále jen „Zpracování pro marketingové účely”).

Tento souhlas uděluji na dobu určitou, a to po celou dobu mého členství v Programu MultiClub a dále po dobu jednoho roku ode dne ukončení členství v takovém programu. Beru na vědomí, že tento souhlas může být odvolán, a to zasláním e-mailu na adresu: multiclub@multisport.cz, zasláním písemného oznámení na adresu sídla Společnosti, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému zpracování.

Beru na vědomí a potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o mém právu na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Společnosti přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů). Dále beru na vědomí a potvrzují, že jsem byl/a informován/a o mém právu požadovat po Společnosti vysvětlení týkající se zpracování mých osobních údajů, pokud zjistím nebo se domnívám, že Společnost provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování) a právo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav a zajistila nápravu (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předchozí věty není dotčeno mé právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. Dále beru na vědomí a potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že mám dále právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.

Všechny informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů včetně Vašich práv jsou Společnosti uvedeny na https://multisport.cz/ochrana-informaci/.

*V případě osoby mladší 15 let poskytuje její osobní údaje a uděluje souhlas pro účely zpracováním osobních údajů zákonný zástupce